PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

Public Benefits Information and Free Civil Legal Resources at

www.floridalegal.org/irma

If you were receiving food stamps, cash assistance or unemployment compensation before Hurricane Irma, or if you believe you should be eligible now due to job or housing loss, visit www.floridalegal.org/irma for the latest public benefits information in English, Spanish, Portuguese and Haitian Creole and for a link to a directory of local agencies that provide free civil legal aid. You can also call Florida’s toll-free Disaster Legal Services Hotline at (866) 550-2929 to request assistance in English or Spanish from volunteer attorneys. You should never have to pay for information on how to get legal help with public benefits like food stamps, FEMA or cash assistance.

ANUNCIO DE SERVICIO PUBLICO

Informacion de beneficios publicos y ayuda legal gratis para casos civiles

www.floridalegal.org/irma

Si estaban recibiendo cupones alimenticios, asistencia en efectivo o compensación por desempleo antes del huracán Irma, o si ahora cree que usted debe ser elegible debido a la pérdida de vivienda o trabajo, visite www.floridalegal.org/irma para obtener la información más reciente de beneficios públicos y acceso a un directorio de agencias locales las cuales ofrecen asistencia legal gratuita para casos civiles. También puede llamar sin cargos directamente al Servicio Legal de Desastre en la Florida al (866) 550-2929 para solicitar la ayuda de abogados voluntarios. Nunca deberían tener que pagar para obtener información sobre cómo obtener ayuda legal con beneficios públicos como estampillas, FEMA o asistencia en efectivo.

Anons Sèvis Piblik

Enfomasyon sou Asistans Piblik ak Ed Gratis Sou Dwa Legal

www.floridalegal.org/irma

Si ou tap resevwa ti kat pou manje, lajan kach, oubyen èd pou chomè anvan siklòn Irma, oubyen si ou panse ou kalifye kounye a pou èd sa yo paske ou pèdi travay oubyen kay ou, vizite www.floridalegal.org/irma pou w ka jwenn dènyè enfòmasyon sou asistans leta ofri, ou ka li l an Anglè, Pòtigè, Espanyòl oubyen kreyòl Ayisyen. Wap twouve tou yon lyen ki ap mennen w sou yon paj kote w ap jwenn yon lis ajans lokal ki ofri asistans legal gratis nan dosye sivil. Konsa tou ou ka rele gratis nan Sèvis Legal pou Dezas nan Florida nan nimewo (866) 550-2929, pou w mande asistans an Anglè oubyen Espanyòl nan men avoka ki dakò fè sa san lajan. Ou pa ta dwe janm gen pou w peye pou w jwenn èd legal sou kijan w ka benefisye asistans piblik tankou ti kat pou manje, asistans lajan kach, avèk FEMA.

ANÚNCIO DE UTILIDADE PÚBLICA

Informações sobre benefícios públicos e recursos jurídicos civis gratuitos na página

www.floridalegal.org/irma

Se você estava recebendo cupons de alimentos, assistência em dinheiro ou auxílio-desemprego antes do furacão Irma, ou se você acredita que qualificaria para receber agora devido a perda de emprego ou moradia, visite www.floridalegal.org/irma para obter as últimas informações em benefícios públicos em Inglês, Espanhol, Português e Crioulo Haitiano e para ser direcionado a uma lista de agências locais que fornecem assistência jurídica civil gratuita. Você também pode ligar para a Linha Direta de Serviços Jurídicos Relacionados a Desastres na Flórida no (866) 550-2929 para solicitar a assistência em Inglês ou Espanhol de advogados voluntários. Você nunca deveria ter que pagar por informações sobre como obter assistência jurídica em relação à benefícios públicos, como cupom de alimentos, FEMA ou assistência em dinheiro.